Team

Sneha Gyawali
Officer
Dikchhya Pradhan
President
Moksheda Thapa
Advisor
Pranita Raut
Treasurer