Team

Pranil Dhakal Profile

Pranil Dhakal

Shivir Dhar Profile

Shivir Dhar

Officer
Shadman Sakib Profile

Shadman Sakib

Gunalan Senthil Profile

Gunalan Senthil

President
Akshit Joshi Profile

Akshit Joshi

Treasurer