Team

Keshav Nair Profile

Keshav Nair

Vice-President
Ethan Wright Profile

Ethan Wright

President
Chanelle Taylor Profile

Chanelle Taylor

Treasurer
Nicole Brandt Profile

Nicole Brandt

Vice-President