Team

Sahib Dua
Jaspreet Bassi
Officer
Manvir Khangura
Treasurer
Bhupinder Singh
Officer
Laveleen Saini
Namisha Khatri
Senior Advisor
Sahib Kaur
Intern
Karambir Bhogal
Officer
Simran Dogra
Intern
Gurjot Singh
Officer
Harjot Singh
President
Nasir Bareque
Officer
Jasreen Ghotra
Secretary
Gurfateh Singh
Vice-President
Navdeep Khangura
Officer