Team

Bryante Craig
Secretary
Zuri Hodnett
Officer
Marissa Malone
Treasurer
Latoya Porzelt
Vice-President
Sydney Barlow
President